Editorial Board


Editor-in-Chief:

Pro. Jun  Wen            Chengdu University of Information Technology

Section Editors

Hu Zeyong                        Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Chinese Academy of Sciences  

Huang Jianping                 College of Atmospheric Sciences, Lanzhou University

Zhang Qiang                     Gansu Meteorological Bureau

Executive Vice-Editor-in-Chief:

Chang Zongqiang             Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences Advisory Board :

Chou Jifan                     Academician of Chinese Academy of Sciences

Xu Xiangde                    Academician of Chinese Academy of Engineering

LüDaren                         Academician of Chinese Academy of Sciences  

Wu Guoxiong                Academician of Chinese Academy of Sciences

Fu Congbin                    Academician of Chinese Academy of Sciences   

Huang Ronghui              Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences 

Zhang Renhe                 Chinese Academy of Meteorological Sciences

Lü Shihua                       Chengdu University of Information Technology

Wang Tao                       Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, Chinese Academy of SciencesEditorial Board Members:

National Editorial:

Chen Haishan             Nanjing University of Information Science & Technology

Chen Wen                   Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Dai Yongjiu                 Sun yat-sen university

Dong Wenjie              Sun yat-sen university

Fan Guangzhou          Chengdu University of Information Technology

Feng Guoplin              National Climate Center

Fu Yunfei                     Department of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China

Gao Xiaoqing              Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences 

Gao Yanhong              Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences

Gao Zhiqiu                  Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Guo Xueliang              Chinese Academy of Meteorological Sciences

He Qing                       Institute of Desert Meteorology, China Meteorological Administration

Hu Yongyun                Peking University

Huang Jianbin            Tsinghua university   

Jia La                         Meteorological Observatory of Tibet Autonomous Region

Jia Li                           Institute of Space Information Innovation, Chinese Academy of Sciences

Jiang Dabang             Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Jin Jiming                   Northwest Agriculture & Forestry University

Li Dongliang               Nanjing University of Information Science & Technology

Li Yaohui                    Lanzhou Institute of Arid Meteorology, China Meteorological Administration

Li Yueqing                  Institute of Plateau Meteorology, China Meteorological Administration

Liu Huizhi                   Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences 

Liu Liping                   Chinese Academy of Meteorological Sciences

Liu Shaomin               Beijing Normal University

Liu Xiaodong              Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Science

Lu Riyu                      Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Luo Yong                 

Ma Yaoming               Institute of Tibetan Plateau, Chinese Academy of Sciences

Ma Zhuguo                Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences 

Mao Jiangyu              Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Meng Xianhong         Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences 

Qie xiushu                 Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Sheng Lifang             Ocean University of China

Sun Anpin                 Gansu Meteorological Bureau

Tian Wenshou           Lanzhou University 

Wang Kaicun             Beijing Normal University

Wei Zhigang              Beijing Normal University

Wen Zhiping              Sun yat-sen university

Wu Jian                     College of Resources, Environment and Earth Sciences, Yunnan University

Wu Tongwen             National Climate Center, China Meteorological Administration

Xie Zhenghui              Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Yang Kun                   Tsinghua university

Yang Song                 Sun yat-sen university

Yang Xiuqun              College of Atmospheric Sciences, Nanjing University

Yu Ye                         Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,Chinese Academy of Sciences           

Zhang Lei                   Lanzhou University       

Zhang Yaocun           College of Atmospheric Sciences, Nanjing University

Zhang Yu                   Chengdu University of Information Technology

Zhong Zhong            National University of Defense Technology

Zhou Tianjun             Public Meteorological Service Center of China Meteorological Administration

Zhou  Wen   

Overseas Editorial:

Jianqing Xu  (Japan)          Xiwu Zhan  (USA)      Zhongbo Su (Netherlands)            Zhongliang Yang (USA)Edit member:

Chang Zongqiang    Zhang Jinghui      Ye XiyanISSN: 1000-0534

Copyright © 2018 Plateau MeteorologyPubdate:2022-03-11 Viewed: 2111